Díjszabások és kikötőrend

Érvényes: 2024. április 1-től

Díjszabás hatálya
Ez a díjszabás érvényes a Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft.-t (továbbiakban kikötő) működtető társaság tulajdonosi, illetve kezelői, működtetői jogában levő a kikötő hajók általi igénybevételéért, hajók részére nyújtott szolgáltatásokért, területbérletért fizetendő díjakról. A Díjszabás díjtételeit kell alkalmazni minden olyan esetben, amikor eltérő megállapodás nem jött létre.

A kikötőbe történő behajózáskor a kikötő igénybevételére a hajó tulajdonosa és a Bajai OKK Kft. között – külön írásba foglalt megállapodás nélkül is – szerződés jön létre, a kikötő terület használatát illetően pedig, írásos szerződés kell, hogy létrejöjjön, és így ezen díjszabásokat kell alkalmazni.

A díj fizetésére kötelezett személy
A kikötő és parthasználati díjat a hajó tulajdonosa, a kikötői terület használati díját pedig a létesítmények tulajdonosai kötelesek megfizetni. A hajó vezetője a létesítmény tulajdonosa más személyt is megjelölhet költségképviselőként, azonban a hajó és a létesítmény tulajdonosa felel az e díjszabás szerint fizetendő díjak megfizetéséért.

Esedékesség, késedelmi kamat
Ezen díjszabás szerint a díjak a kikötő elhagyása előtt, a terület használatával összefüggő díjak pedig az írásban foglalt bérleti szerződésben rögzítettek szerint esedékesek. A késedelmi kamat mértéke Ft-ban történő számlázás esetén a jogszabály szerinti mértékű, konvertibilis fizetőeszközben történő számlázás esetén 15%.

Díjfizetés pénzneme
A díjakat konvertibilis fizetőeszközben, vagy ha a jogszabály megengedi, előírja – Ft-ban kell megfizetni. Átszámítás esetén az MNB-nek, az esedékesség napján érvényes közép árfolyamát kell alkalmazni.

Díjszámlázási feltételek
Kikötő használati díjat kell fizetni a vízi jármű érkezésének napjával kezdődően, majd további megkezdett naponként a kikötőben töltött időre.
Parthasználati díjat kell fizetni az OKK Kft tulajdonában, illetve kezelésében lévő partfal vagy part menti terület érintésével, vagy oda kikötve végzett ki-, és berakodás után.
Hajóból – hajóba történő átrakodás esetén a kirakodó hajó után kell megfizetni a parthasználati díjat.
A kikötő terület használatáért minden betelepülőnek fizetnie kell.

A díjtételek az Áfá-t nem tartalmazzák, azt a mindenkori jogszabálynak megfelelően kell felszámítani.

A kikötőben lévő kikötőrészek, rakodóhelyek üzemeltetői kötelesek együttműködni a Bajai OKK Kft.-vel, a kikötői szolgáltatásokat igénybe vevő vízi járművektől a díjak beszedésében. Ez vonatkozik a parthasználati-, a kikötőhasználati díjra, és egyéb kikötői szolgáltatások díjaira is, abban az esetben, ha azt a vízi jármű tulajdonosa köteles megfizetni.

DÍJAK

Kikötő-használati díj
Kikötő-használati díjat a vízi jármű, illetve úszómű után kell fizetnie a vízi jármű, illetve úszómű tulajdonosának.
A kikötő-használati díjat, más rendelkezések híján, vízi járművenként, illetve úszó művenként kell fizetni a jelentkezésköteles kikötői területen megszakítás nélküli tartózkodás minden megkezdett napja után.

 

A Kikötő-használati díjfizetési kötelezettség fenn áll
Az árut átrakó hajóknál és egyéb vízi járműveknél vagy úszóműveknél a befutási idő napjától.
A kikötő-használati díjat az egyes vízi járművek, illetve úszó létesítmények tonnája vagy az elfoglalt terület négyzetmétere és a tartózkodás időtartama szerint kell felszámítani. A teherhordó képességet és az elfoglalt terület kerek tonnára, illetve négyzetméterre kell felkerekíteni. A teherhordó képesség számításához a hitelesítési okmány a mértékadó. A négyzetméter megállapításához az elfoglalt terület legnagyobb hosszúságának és szélességének szorzata szolgál.

A kikötőhasználati díj mértéke
Áruszállító folyami és tengeri hajó hord-képessége után:
Az első napon: 2 Ft/t
Minden további napon a tizedik napig: 2 Ft/t
A tizedik és minden további napon: 20 Ft/t
Minimum: 10 800 Ft

Egyéb vízi járművek vagy úszóművek esetében a hordképesség minden tonnája, illetve az elfoglalt terület minden m²-re után:
Az első napon: 5 Ft/m²
A második napon: 8 Ft/m²
Minden további napon: 20 Ft/m²
Minimum: 5 400 Ft

Parthasználati díj
A parthasználati díjat az átrakott áru után kell fizetni annak, aki a kikötőben átrakodást végez vagy végeztet.
Parthasználati díjat kell leróni minden áruért. Amit a rakpart igénybevételével, vagy hajóról hajóra átraknak vagy a kikötői berendezésekkel elhelyeznek.
A Parthasználati díjat az átrakott áru fajtája és összsúlya (bruttó) szerint kell fizetni. Mértékadók a megfelelő rakodási okmányok (pl.: fuvarlevél, hajó elismervény). A súlyt mindig teljes tonnára kell felkerekíteni.

A Parthasználati díj áruféleségek szerint
Érc, szén, koksz, kő, homok: 51 Ft/t
Gabona (búza, árpa, rozs, kukorica): 59 Ft/t
Napraforgómag: 65 Ft/t
Minden más áru esetén: 65 Ft/t
Minimum: 12 000 Ft

Garanciális díj
A bérelt partfalegységen meghatározott forgalom elmaradása (500t/fm/év) esetén fizetendő díj: 45 Ft/t

Közmű – hozzájárulási díj
Területtel és a használattal arányosan fizetendő díj.

RO-RO kikötő-használati díj
A rámpák használatáért és a parkoló terület igénybevételéért fizetendő díj/hajó:
Minimum: 800 000 Ft
Maximum: 1 050 000 Ft

Díjkedvezmények
Külön egyedi megállapodásban kerül rögzítésre, a forgalom és egyéb szükséges tényezők figyelembe vételével.

Az itt megállapított díjak után a hatályos jogszabályokban előírt Általános Forgalmi Adót is meg kell fizetni.

Baja, 2024. április 1.

Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft.,
Nagy László, ügyvezető

hu_HUMagyar